Hva er inflasjon og hvordan påvirker det hverdagsøkonomien?

Inflasjonen holder seg på et høyt nivå i Norge om dagen. Vi har økte priser på matvarer, strøm og drivstoff, noe den gjennomsnittlige husholdningen har merket godt i det siste. I tillegg forsøker Norges bank å dempe kjøpekraften til nordmenn ved å øke utlånsrenten.

Verdien på pengene minker over tid

Vi blir alle påvirket negativt av inflasjonen på en eller annen måte. Med det lave rentenivået vi har ligget på siste tiden, minsker verdien på pengene du har på bankkonto over tid. Du betaler også alltid skatt på den nominelle verdien. Dette betyr at det som ser ut som en lavrisikosparing, er et tapsprosjekt etter inflasjon og skatt.

Investeringer er da ofte et bedre alternativ for å beskytte sparepengene sine. Aksjemarkedet og aksjefond har historisk gitt høyere avkastning i gjennomsnitt over tid, enn det inflasjonen har klart å spise opp. 

Sparegris som spiser store sedler og driter småmynt - Pengene man setter i banken taper verdi over tid når inflasjonen er høy - Gjeldsmegleren
Pengene man setter i banken taper verdi over tid når inflasjonen er høy.

Hva betyr begrepet inflasjon?

Inflasjon er vedvarende vekst, økende priser i det generelle prisnivåbildet. Inflasjon er det samme som et fall av verdien på penger. Dette betyr i praksis at du får mindre varer enn før for samme mengde penger. Inflasjonen måles som regel mot veksten i konsumprisene, slik den måles i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks.

Det motsatt av inflasjon er deflasjon.

Hva er årsaken til at vi får inflasjon?

Konsumprisindeksen - KPI - øker

Inflasjon en aktivitet av mengden tilgjengelige varer og tjenester målt opp mot markedets samlede tilgang på penger. En økning i pengemengden utover den faktiske produksjonen er årsaken til inflasjon.

Vi i Norge har et gjeldsbasert pengesystem der pengemengden som regel består av bankkreditt og øker ved låneopptak fra bankene. Pengemengden øker da raskere ved lavt rentenivå sammen med stor villighet til utlån fra bankene.

Norges Banks mål for pengepolitikken, er at den årlige veksten i konsumprisene skal være nær 2 prosent over tid. Norges Bank bruker konsumprisindeksen (KPI) til å måle inflasjonen. Priser som inngår i KPI har en tendens til å variere mye fra en periode til en annen.

Dette gjelder blant annet energiprisene som vi har erfart i det siste kan stige mye i en periode for så å falle markant i neste. Prisendringer som dette kan skape mye uro i bildet av den underliggende trenden i prisutviklingen.